การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงกาารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยปันวา หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ หมู่ที่ 1 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของราชการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านผาแดง หมู่ที่ 1 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่ 5 คลิกดูไฟล์
ประกาสเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โอเวอร์เลย์สายทางบ้านแม่ตะมาน-บ้านผาปู่จอม คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคกลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด หย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยแม่ตะมาน บ้านทุ่งละคร หมู่ที่ 6 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ขนาดตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยข้างวัดเมืองกื้ด คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3-ม.7 คลิกดูไฟล์
ประกาสใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน ม.3 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองกื้ด คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.1 บ้านเมืองกื้ด คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 1 (บ้านเมืองกื้ด) คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.102-001 สายบ้านสบก๋าย-บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 1 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำดัง หมู่ที่ 5 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านผาปู่จอม หมู่ที่ 8 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านแม่หมาใน หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง คก.ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองกื้ด คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยน้ำดัง หมู่ที่ 5 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ คก.ซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน 2 โครงการ คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 บริเวณหย่อมบ้านป่ากล้วย คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองกื้ด คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง หย่อมบ้านผาแดง และบ้านห้วยกุ๊บกั๊บหมู่ที่ 1 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างเรื่องใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 หย่อมบ้าน่ป่าไม้แดง คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซ่อมแซมถนนสาธารณะพร้อมขุดลอก ม.3 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการซ่อมแซมไหล่ทางบ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสพานแขวนพื้นไม้ หมู่ที่ 3 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลอบต.กื้ดช้าง 2 บ้านแม่ตะมาน คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผาปู่จอม คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่ 1 งบสำรองจ่าย คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองกื้ด คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ บ้านต้นขามหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งละคร หมู่ที่ 6 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง คก.เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่4,8 บ้านต้นขาม - บ้านผาปู่จอม คลิกดูไฟล์ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail