ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
    ด้านกายภาพ
    ด้านการเมือง/การปกครอง
    ประชากร
    สภาพทางสังคม
    ระบบบริการพื้นฐาน
    ระบบเศรษฐกิจ
    ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
    ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลการติดต่อและแผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างองค์กร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์
“มุ่งเป็นองค์กรเร่งรัดพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เน้นการบริการประชาชนถึงถิ่น
พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมความพออยู่พอกิน ก้าวเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน”

“มุ่งเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและประสานความร่วมมือหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับความอยู่ดีมีสุขให้แก่ชุมชน ตลอดจนช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารโดยเน้น การเคลื่อนที่ให้บริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ชุมชน และการมุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการส่งเสริมอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การพออยู่พอกินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ราษฎร เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง”


 
พันธกิจ
 
1. วางแผนการจัดทำกรอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน จัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้างให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามสภาพท้องถิ่น

2. วิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการวางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่น โดยนำเทคโนโลยีสารและการสื่อสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. วิเคราะห์การจัดตั้ง ยุบเลิก หรือรวมหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการดำเนินพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง

4. วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงาน

5. จัดทาข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อสาธารณชน

 

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail