ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
    ด้านกายภาพ
    ด้านการเมือง/การปกครอง
    ประชากร
    สภาพทางสังคม
    ระบบบริการพื้นฐาน
    ระบบเศรษฐกิจ
    ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
    ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลการติดต่อและแผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างองค์กร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
สภาพทั่วไป

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ลำดับ

หมู่บ้าน

ประเภทพืชเศรษฐกิจ

พื้นที่เพาะปลูก(ไร่)

จำนวนเกษตร(ราย)

1

บ้านเมืองกื้ด  หมู่1

1.ข้าว

206.25

50

2.มะม่วง

20.75

5

3.ลำใย

9.25

3

4.ลิ้นจี่

20

3

5.เงาะ

18.75

4

6.ส้มเขียวหวาน

3

1

7.กาแฟ

6

2

8.ข้าวโพดสัตว์

475.50

53

2

บ้านแม่ตะมาน  หมู่2

1.ข้าว

10.25

2

2.ลำใย

2

1

3.เงาะ

2

1

4.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

13

4

3

บ้านสบก๋าย  หมู่3

1.ข้าว

279.75

54

2.มะม่วง

1

1

3.เงาะ

15

2

4.องุ่น

1

1

5.อโวคาโด

1

1

6.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

386.50

34

7.ปาล์มน้ำมัน

10

1

4

บ้านต้นขาม  หมู่4

1.ข้าว

15.50

3

2.ลำใย

13.15

1

5

บ้านห้วยน้ำดัง  หมู่5

1.ข้าว

328.75

35

2.ส้มเขียวหวาน

24.75

2

3.ยางพารา

39

2

4.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

917

55

6

บ้านทุ่งละคร  หมู่6

1.ข้าว

40.75

8

2.ลำใย

27

4

3.ลิ้นจี่

3

1

4.เงาะ

13

2

5.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

40

3

7

บ้านป่าข้าวหลาม  หมู่7

1.ข้าว

774

126

2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

296

34

8

บ้านผาปู่จอม  หมู่8

1.ส้มเขียวหวาน

54

3

2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

172.50

44


ที่มา:สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
6.2 การประมง
มีหมู่บ้านชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านสบก๋าย หมู่ 3 และบ้านป่าข้าวหลาม ม.7 ผู้มีอาชีพประมงโดยการเพาะเลี้ยง (เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประมง อ.แม่แตง 2563)

จำนวน/ประเภท

ปลา

กบ

จำนวนราย

17

2

จำนวนบ่อ

17

36.3 การปศุสัตว์

ลำดับ

ประเภทของการปศุสัตว์

จำนวนเกษตรกร(ราย)

จำนวนสัตว์(ตัว)

1

โคเนื้อ

83

819

2

กระบือ

79

700

3

สุกร

173

759

4

ไก่

425

9,999

5

เป็ด

29

300

6

แพะ

1

7

7

แกะ

1

2

8

แมว

29

1,339

9

สุนัข

175

314

10

สัตว์เลี้ยงอื่นๆ

343

24


ที่มา:สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

6.4 การบริการ
-ปั๊มน้ำมันย่อย (ปั๊มหลอด) 15 แห่ง
-โรงสี 5 แห่ง
-ปางช้าง 12 แห่ง
-ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 4 แห่ง
-ท่าแพ 12 แห่ง
-บ้านพัก 28 แห่ง
-ร้านค้าปลีก 77 แห่ง
-รีสอร์ท 5 แห่ง
-โรงแรม 1 แห่ง
-ซิปไลน์ 2 แห่ง
-ร้านซ่อมรถยนต์ 1 แห่ง
-ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง
-คลินิกเอกชน 1 แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ 5 ประเภท คือ
1)แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกีฬา เช่น ปางช้าง ขี่ช้างชมเส้นทางธรรมชาติ การแสดงช้าง ล่องแพไม้ไผ่ นั่งเกวียน ล่องแก่งเรือยาง กิจกรรมเดินป่า ปั่นจักรยานเสือภูเขา ขับรถ ATV ซิปไลน์
2)แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น ชมวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ วัด พระธาตุ รอยพระหัตถ์ อนุสาวรีย์พระนเรศวร
3)แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ไร่กะหล่ำปลี สวนผลไม้เมืองหนาว ไร่ชา กาแฟ เมี่ยงฯลฯ
4)แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ น้ำตก แก่งกื้ด แหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลา ศูนย์อภิบาลช้างฯลฯ
5)แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น หมู่บ้านสมุนไพร นวดแผนไทย อบสมุนไพรไทย นอกจากนั้นยังมีสถานที่พัก รีสอร์ท เช่น ฤกษ์ระพีรีสอร์ท วังน้ำหยาด รีสอร์ท รวีวารีรีสอร์ท บ้านอนัตตาและโฮมสเตย์ เช่น บ้านเมืองกื้ด บ้านป่าข้าวหลาม บ้านแม่ตะมาน บ้านทุ่งละคร เป็นต้น

              1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ


ที่

แหล่งท่องเที่ยว

หมู่ที่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวเฉลี่ย/ปี

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

1

น้ำตกตาดหมอก

1

เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ

 

 

2

น้ำตกตาดศจี (ผาจี)

1

เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ

 

 

3

น้ำตกตาดห้วยหก

1

เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ

 

 

4

น้ำตกห้วยสถาน

1

เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ

 

 

5

น้ำตกแม่แจ๋ม

8

เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ

 

 

6

น้ำตกห้วยน้ำดัง

5

เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ

 

 

7

น้ำตกตาดปู่ทอ (ป่าเมี้ยง)

4

เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ

 

 

8

น้ำตกตาดน้ำบ่อ

6

เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ

 

 

9

แก่งกื้ด,  ดอกบัวหิน

1

เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ

 

 

10

กื้ดแม่ตะมาน ,
ดอยหนอก

2

ชมธรรมชาติ

 

 

11

แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านป่าข้าวหลาม

7

เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ ชมแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา

 

 

13

เส้นทางเดินป่าห้วยกุ๊บกั๊บ-น้ำตกห้วยสถาน

1

เดินป่าชมธรรมชาติ
เล่นน้ำตก

 

 

14

เส้นทางเดินป่าแม่แสะ-ป่าข้าวหลาม

7

เดินป่าชมธรรมชาติ
เล่นน้ำตก

 

 

15

เส้นทางเดินป่าสันป่าเกี๊ยะ-ผาแดง-ป่าเมี้ยง

1,6

เดินป่าชมธรรมชาติ
เล่นน้ำตก

 

 

16

เส้นทางเดินป่าสันบนบ้านแม่ตะมาน

2

เดินป่าชมธรรมชาติ
เล่นน้ำตก ทำฝาย

 

 


  2) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีกิจกรรมเยี่ยมชมสวน กะหล่ำปลี  , ลูกท้อ , เสาวรส , เงาะ , ลื้นจี่ , ส้ม , ส้มโอ , ชา , กาแฟ , เมี่ยง,องุ่น

ที่

แหล่งท่องเที่ยว

หมู่ที่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวเฉลี่ย/ปี

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

1

บ้านผาปู่จอม

8

กะหล่ำปลี  , ลูกท้อ , เสาวรส, ลื้นจี่ , ส้ม ,     ส้มโอ ,

-

-

2

บ้านห้วยน้ำดัง

5

ส้ม , ส้มโอ , มะม่วง ,ข้าวโพด

-

-

3

บ้านสบก๋าย

3

ลูกท้อ , เสาวรส , เงาะ , ลื้นจี่ , ส้ม , ส้มโอ , กาแฟ , เมี่ยง,องุ่น

-

-

4

บ้านเมืองกื้ด

1

ลูกท้อ , เงาะ , ลื้นจี่ ,    ส้มโอ, กาแฟ , เมี่ยง,องุ่น

-

-

5

หย่อมบ้านผาแดง

1

ข้าวโพด ข้าวไร่

-

-

6

หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ

1

ข้าวโพด ข้าวไร่

-

-

  3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีกิจกรรม  การนวดตัว , การนวดจับเส้น , การนวดฝ่าเท้า , อบสมุนไพร , นวดสมุนไพร


ที่

แหล่งท่องเที่ยว

หมู่ที่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวเฉลี่ย/ปี

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

1

หมู่บ้านสมุนไพรทุ่งละคร

6

การนวดตอกเส้น นวดแผนไทย สมุนไพร ลูกประคบ

 

 

2

นวดเพื่อสุขภาพบ้านเมืองกื้ด

1

นวดผ่อนคลาย ลูกประคบ สมุนไพร

 

 

3

นวดแผนไทย
บ้านแม่ตะมาน

2

การนวดตอกเส้น นวดเพื่อสุขภาพ อบสมุนไพร ลูกประคบ น้ำคลอโรฟิลล์ น้ำสมุนไพร

 

 

            4) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


ที่

แหล่งท่องเที่ยว

หมู่ที่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวเฉลี่ย/ปี

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

1

วิถีชีวิต 5 ชนเผ่า คือ เผ่าอาข่า , เผ่าละหู่ , เผ่าม้ง , เผ่าลีซู , เผ่ากระเหรี่ยง

1-8

เยี่ยมชมวิถีชีวิต การละเล่น ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ชนเผ่า

 

 

2

วัดเมืองกื้ด (พระธาตุเก้าหน้า , อนุสาวรีย์พระนเรศวร ,รอยพระหัตถ์)

1

แหล่งเรียนรู้โบราณสถาน 400 ปี เส้นทางเดินทัพสมเด็จพระนเรศวรฯ

 

 

3

วัดแม่ตะมาน

2

ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

4

วัดสบก๋าย

3

ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

5

วัดต้นขาม

4

ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

6

วัดธรรมชัยยาราม (ทุ่งละคร)

6

ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

7

พระธาตุม่อนจอมธรรม

2

โบราณสถาน

 

 

          5) สถานประกอบการท่องเที่ยวเอกชน ขี่ช้าง, นั่งเกวียน, การแสดงช้างโชว์ ,ล่องแพไม้ไผ่,ล่องแก่งเรือยาง , ร้านอาหาร , ชมวิถีชีวิตชนเผ่า  ,ขับรถ ATV  , แคมปิ้ง  ,เดินป่า , ปั่นจักรยาน , พายเรือแคนนู , ฝึกควาญช้าง , การอยู่ร่วมกับช้าง , เดินป่า , ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ,ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

                 บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 มีสถานประกอบการท่องเที่ยว 36 แห่ง


ที่

สถานประกอบการท่องเที่ยว

หมู่ที่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวเฉลี่ย/ปี

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

1

แม่แตงทัวร์

1

ขับรถ ATV  ,ล่องแก่งเรือยาง ,ร้านอาหาร

 

 

2

เดอะพีคแอดเวนเจอร์

1

ล่องแก่งเรือยาง ,ขับรถ ATV , แคมปิ้ง ,เดินป่า , ปั่นจักรยาน , พายเรือแคนนู/เรือคายัค

 

 

3

สยามแอดเวนเจอร์

1

ล่องแก่งเรือยาง ,ขับรถ ATV , แคมปิ้ง ,เดินป่า , ปั่นจักรยาน , พายเรือแคนนู/เรือคายัค

 

 

4

เชียงใหม่แอคแวนเจอร์

1

ล่องแก่งเรือยาง ,ขับรถ ATV , แคมปิ้ง ,เดินป่า , ปั่นจักรยาน , พายเรือแคนนู/เรือคายัค

 

 

5

ริเวอร์แตงราฟติ้ง

1

ล่องแก่งเรือยาง ,ขับรถ ATV , แคมปิ้ง ,เดินป่า , ปั่นจักรยาน , พายเรือแคนนู/เรือคายัค

 

 

6

แก่งกื้ดริเวอร์ไซค์/วอเทอร์รันเนอร์

1

ล่องแก่งเรือยาง ,ขับรถ ATV , แคมปิ้ง ,เดินป่า , ปั่นจักรยาน , พายเรือแคนนู/เรือคายัค

 

 

7

ธนาแอคเวนเจอร์

1

ล่องแก่งเรือยาง ,ขับรถ ATV , แคมปิ้ง ,เดินป่า , ปั่นจักรยาน , พายเรือแคนนู/เรือคายัค

 

 

8

8Adventures

1

ล่องแก่งเรือยาง ,ขับรถ ATV , แคมปิ้ง ,เดินป่า , ปั่นจักรยาน , พายเรือแคนนู/เรือคายัค

 

 

9

บูลลาร์ด ดิ แอนเวนเจอร์

1

ขับรถ ATV

 

 

10

คำปันราฟติ้ง

1

ล่องแก่งเรือยาง, พายเรือแคนนู/เรือคายัค

 

 

11

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม Elephant Nature Park

1

การดูแลช้าง, รักษาช้าง เดินป่า, ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

12

ปางช้างแก่งกื้ด

1

ขี่ช้าง ,ดูแลช้าง, ร้านอาหาร

 

 

ที่

สถานประกอบการท่องเที่ยว

หมู่ที่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวเฉลี่ย/ปี

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

13

ปางช้าง Woody Elephants Home

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

14

ปางช้างปางวิมาน

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

15

ปางช้างแก่งกื้ด

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

16

ปางช้างคชสีห์ (Thai Heritage)

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

17

ปางช้างแก่งกื้ดริเวอร์ไซด์ (บ๊อบบี้แอลเลฟเฟ้นท์)

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

18

อีโคแอดเวนเจอร์ แคมป์

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

19

ปางช้างบุญเลิศ

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

20

ปางช้างจำเริญแอดเวนเจอร์

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

21

ปางช้างแก่งกื้ดริเวอร์วิว

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

22

ปางช้างสยาม ริเวอร์ แอดเวนเจอร์

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

23

ปางช้าง elephant life experience

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

24

ปางช้างนายขาว

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

25

ปางช้าง Car for Elephant

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

26

ปางช้างปางกื้ด

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

27

ปางช้างบุญเลิศ

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

28

ปางช้างวรเดช

1

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

29

แก่งกื้ดโฮมสเตย์

1

ที่พัก

 

 

30

บ้านสวนฮักนา

1

ที่พัก

 

 

31

ชมวิวแก่งกื้ดลอร์จ

1

ที่พัก

 

 

32

ริเวอร์โฟล์

1

ที่พัก/ล่องแก่ง

 

 

33

เดอะชาโตว์

1

ที่พัก

 

 

34

บ้านสวนเกี๋ยงคำ
(อ้ายกอน)

1

ที่พัก

 

 

35

กลุ่มโฮมสเตย์กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรฯ

1

ที่พัก

 

 

36

กลุ่มโฮมสเตย์ห้วยกุ๊บกั๊บ

1

ที่พัก

 

 

         
บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 จำนวน 9 แห่ง


ที่

สถานประกอบการท่องเที่ยว

หมู่ที่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวเฉลี่ย/ปี

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

1

ปางช้างแม่ตะมาน

2

ขี่ช้าง, นั่งเกวียน, การแสดงช้างโชว์ ,ล่องแพไม้ไผ่ ,ชมวิถีชีวิตชนเผ่า , ร้านอาหาร 

 

 

2

ปางช้างแม่แตง

2

ขี่ช้าง, นั่งเกวียน, การแสดงช้างโชว์ ,ล่องแพไม้ไผ่ ,ชมวิถีชีวิตชนเผ่า , ร้านอาหาร 

 

 

3

ปางช้างโชคชัย

2

ขี่ช้าง, นั่งเกวียน, การแสดงช้างโชว์ ,ล่องแพไม้ไผ่ , ชมวิถีชีวิตชนเผ่า, ร้านอาหาร

 

 

4

ปางช้างแอลลี่

2

ขี่ช้าง, นั่งเกวียน, การแสดงช้างโชว์ ,ล่องแพไม้ไผ่ , ร้านอาหาร

 

 

5

Thai Elephant Home

2

ฝึกควาญช้าง , การอยู่ร่วมกับช้าง , เดินป่า , ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ,ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

6

ปางช้างแอลลี่แคมป์ / Eco วัลเลย์

2

การดูแลช้าง, การอยู่ร่วมกับช้าง

 

 

7

สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปาแม่แตง

2

ที่พัก

 

 

8

วังน้ำหยาดรีสอร์ท

2

ที่พัก / หมู่บ้านชนเผ่า

 

 

9

ฤกษ์ระพีรีสอร์ท

2

ที่พัก

 

 

บ้านผาปู่จอม หมู่ที่ 8 จำนวน 4 แห่ง


ที่

สถานประกอบการท่องเที่ยว

หมู่ที่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวเฉลี่ย/ปี

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

1

บ้านว้าวด้า

8

ที่พัก ชมสวนส้ม สวนกะหล่ำปลี จุดชมวิว

 

 

2

ม่อนแสนลี้

8

ที่พัก

 

 

3

บ้านเจอเขา

8

ที่พัก

 

 

4

บ้านฟ้าใส

8

ที่พัก

 

 

          หมู่บ้านอื่นๆ เช่น หมู่ที่ 4 , 5 , 6 ,7


ที่

สถานประกอบการท่องเที่ยว

หมู่ที่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวเฉลี่ย/ปี

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

1

ปางช้างห้วยน้ำดัง

5

ขี่ช้าง ,ดูแลและเลี้ยงช้าง, อาหาร

 

 

2

ปางช้างทุ่งละครทัวร์

6

ขี่ช้าง,ดูแลและเลี้ยงช้าง, ร้านอาหาร

 

 

3

ปางช้างป่าคา

7

ขี่ช้าง ,อาหาร

 

 

4

ทุ่งละครรีสอร์ท

6

ที่พัก

 

 

5

บ้านธารกล่อม

4

ที่พัก

 

 

6.6 อุตสาหกรรม
มีโรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

1. กลุ่มอาชีพ 31 กลุ่ม
- กลุ่มนวดแผนไทย 5 กลุ่ม บ้านเมืองกื้ด บ้านแม่ตะมาน บ้านสบก๋าย บ้านทุ่งละครบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ บ้านป่าข้าวหลาม
- กลุ่มจักสาน หวาย ไม้ไผ่ 2 กลุ่ม บ้านทุ่งยั๊วะ (นางนาสอ จะลอและนายไพศาล พงษ์พัฒน)
- กลุ่มโฮมสเตย์ 7 กลุ่ม บ้านเมืองกื้ด,บ้านแม่หมาใน,บ้านแม่ตะมาน,บ้านทุ่งละครบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ , บ้านผาปู่จอม ,ป่าข้าวหลาม
- กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม 1 กลุ่ม บ้านสบก๋าย
- กลุ่มกองทุนปุ๋ยและยา 4 กลุ่ม บ้านเมืองกื้ด บ้านสบก๋าย บ้านต้นขาม บ้านผาปู่จอม
- กลุ่มเลี้ยงโค 1 กลุ่ม บ้านป่าข้าวหลาม
- กลุ่มสหกรณ์ร้านค้า 4 กลุ่ม บ้านแม่หมาใน บ้านโป่งแง้น บ้านป่าไม้แดง,บ้านป่าข้าวหลาม
- กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน 1 กลุ่ม บ้านป่าข้าวหลาม
- กลุ่มเย็บผ้าชาวเขา 2 กลุ่ม บ้านห้วยน้ำดัง บ้านผาปู่จอม
- กลุ่มทำบายศรี 1 กลุ่ม ผู้สูงอายุ
- กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ 2 กลุ่ม บ้านเมืองกื้ด บ้านสบก๋าย
- กลุ่มกองทุนข้าวสาร 1 กลุ่ม ตำบลกื้ดช้าง
- กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตและการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 กลุ่ม บ้านแม่ตะมาน
- กลุ่มสหกรณ์แพไม้ไผ่ และโฮมสเตย์บ้านป่าข้าวหลาม 1 กลุ่ม บ้านป่าข้าวหลาม
2. กลุ่มออมทรัพย์ 9 กลุ่ม
3. กลุ่มผู้สูงอายุ 8 กลุ่ม
4. กลุ่มเล่นดนตรีไทย 1 กลุ่ม
5. กลุ่มสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 3 กลุ่ม
6. กลุ่มคนฮักป่าลุ่มน้ำแตง 1 กลุ่ม
7. กลุ่มชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวตำบลกื้ดช้าง 1 กลุ่ม
8. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 4 กลุ่ม

6.8 แรงงาน

ชื่อหมู่บ้าน

ลักษณะพื้นที่

การประกอบอาชีพ

ชาติพันธุ์

เมืองกื้ด

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง /หน่วยจัดการต้นน้ำแม่   ตะมาน /โฉนด,นส.3/สค.1/ใบตอบรับกรมป่าไม้ ปี 42

การท่องเที่ยว/รับจ้าง ร้อยละ 60
การเกษตร ร้อยละ 30
ค้าขาย ร้อยละ 10

คนพื้นเมือง , ชนเผ่า   ลาหู่

แม่ตะมาน

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง /โฉนด,นส.3/สค.1/ใบตอบรับกรมป่าไม้ ปี 42

การท่องเที่ยว/รับจ้าง ร้อยละ 80
การเกษตร ร้อยละ 5
ค้าขาย ร้อยละ 15

คนพื้นเมือง,ชนเผ่าปะกาเกอะญอ , ชนเผ่าลีซู (ประชากรแฝงจากการท่องเที่ยว ไทยใหญ่ ,กระเหรี่ยงคอยาว,พม่า)

สบก๋าย

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง /ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง /โฉนด,นส.3/สค.1/ใบตอบรับกรมป่าไม้ ปี 42

การท่องเที่ยว/รับจ้าง ร้อยละ 20
การเกษตร ร้อยละ 70
ค้าขาย ร้อยละ 10

คนพื้นเมือง,ชนเผ่าลาหู่, ชนเผ่าอาข่า

ต้นขาม

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง /หน่วยจัดการต้นน้ำแม่   ตะมาน /โฉนด,นส.3/    สค.1/ใบตอบรับกรมป่าไม้     ปี 42

การท่องเที่ยว/รับจ้าง ร้อยละ 80
การเกษตร ร้อยละ 10
ค้าขาย ร้อยละ 10

คนพื้นเมือง

ห้วยน้ำดัง

ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

การท่องเที่ยว/รับจ้าง ร้อยละ 15
การเกษตร ร้อยละ 80
ค้าขาย ร้อยละ 5

ชนเผ่าลีซู

ทุ่งละคร

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง /โฉนด,นส.3/สค.1/ใบตอบรับกรมป่าไม้ ปี 42

การท่องเที่ยว/รับจ้าง ร้อยละ 60
การเกษตร ร้อยละ 30
ค้าขาย ร้อยละ 10

คนพื้นเมือง,ชนเผ่าลาหู่

ป่าข้าวหลาม

ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง / ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว/เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

การท่องเที่ยว/รับจ้าง ร้อยละ 15
การเกษตร ร้อยละ 80
ค้าขาย ร้อยละ 5

ชนเผ่าปะกาเกอะญอ

ผาปู่จอม

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง /หน่วยจัดการต้นน้ำแม่   ตะมาน

การท่องเที่ยว/รับจ้าง ร้อยละ 15
การเกษตร ร้อยละ 80
ค้าขาย ร้อยละ 5

ชนเผ่าปะกาเกอะญอขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail